WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 |

«Omnipotence a limity v PBSP: Vodítka pro struktury s limity © 1996 Lowijs Perquin, M. D. Psychiatr-psychoterapeut, certifikovaný PBSP trenér a ...»

-- [ Page 3 ] --

V tomto momentě se terapeut může snažit zachránit situaci něčím jako: „Zjevně malé dítě v tobě velmi potřebuje testovat svoji sílu.“ Takové prohlášení vnese do situace potřebný humor a může být tím nejlepším řešením v dané chvíli, ale vlastně už je příliš pozdě. Jde o rozpoznání ex post, týkající se chvíle, kdy klient neměl k dispozici ego a „pilota“. Lepší je předjímat a testovat malou hypotézu, začít s drobným, prozkoumatelným krokem. Například se terapeut může zeptat: „Jaké by to bylo otestovat rodičovskou postavu jednou rukou?“ Potom může klient tlačit jednou rukou proti ramenu limitující postavy. Když to volá po potvrzení a je tam dobrý pocit, následuje další krok, tj. tlak větší silou nebo oběma rukama. Nyní mohou být limitující postavy podporovány ostatními členy skupiny, kteří vstoupí do role extenzí. Může se rovněž stát, že klient změní strategii: tlak rukou do ramene se změní v tlak pěstí proti dvěma dlaním limitujících postav. Tímto způsobem se limitující struktura rozvíjí krok za krokem. Z původně váhavé interakce jednoho prstu testujícího sílu limitující dlaně, se rozvíjí – krok za krokem, srozumitelně, řízeně - kompletní limit, kdy tělo je limitováno ze všech stran.

Pružnost

Limitování nesmí být fixní, ale pružné. Dobří rodiče mají u dítěte přirozenou, sebevědomou autoritu a jsou z masa a kostí. Jsou od přírody silnější a svou očividnou převahu nemusí nijak okázale předvádět.

Limitující postavy užívající přílišnou sílu, díky níž se klient „nepohne ani o píď“ mohou skrývat neurotický konflikt kolem síly, moci. V podobných případech terapeut musí explicitně informovat postavy v rolích, že protitlak musí přesně odpovídat síle, kterou používá klient. Klient získává v pružném zápolení zkušenost, že jeho snaha má nějaký efekt. To je ona potvrzující stránka limitující struktury. Jinými slovy, předčasné nebo příliš silné limitování bere odvahu a vytváří pocity bezmoci – opakujíc dřívější zkušenosti „svěrací kazajky“. Při dobých limitech je prožíván souhlas, povolení a respekt. Klientovi je umožněno sdílet zlost a sílu v interakci s ostatními, mít účinek, dopad na limitující postavy, které na ni pružně reagují, je tam na to prostor a oceňují výsledek.

Definitivnost

Neodmyslitelná pružnost limitující struktury nic nemění na tom, že musí být jasné, kde je lokalizováno „konečné stop“ a hranice. Tento princip lze vysvětlit na příkladu speciálního limitujícího cvičení.

Nazývám ho „přetlačování rukou s limitující postavou“. Je identické se známým přetlačováním rukou mezi dvěma zápasníky ležícími proti sobě na zemi. Teoreticky by měl být protagonista schopný hru v jejím klasickém provedení vyhrát, zde nám jde ale o jinou zkušenost; pokud by vyhrál, je po hře a nemůže už dál testovat sílu druhého a limit své vlastní síly. Proto instrukce v limitujícím cvičení obsahují pokyn, aby limitující postava použila jako podporu i svoji druhou ruku (pro zápěstí či nad zápěstím). Protagonista používá pouze jednu ruku. Bude si užívat pomalého pohybu ruky limitující postavy, že má efekt a minimálně symbolickou možnost „vyhrát“. Proto je tam druhé pravidlo: Než se ruce dotknou země, protagonista musí stanovit „limit“, místo, přes které nepřejde; místo symbolizuje, že limitující postava nabízí dostatečný protitlak a neprohraje. Bude to až v momentě, kdy protagonista

dosáhne území, kde bude testovat s veškerou svou silou. Nejprve přijde frustrace, vyjádřená jako:

„Takhle nemůžu vyhrát nikdy!“ Později, když limitující postava řekne: „Můžeš na mně zkoušet veškerou svojí sílu, ale já zůstanu stabilní.“ – protagonista cítí úlevu a potěšení, že jeho síla je umožněná, potvrzená a nakonec dobře limitovaná a kontejnovaná.

Energie-akce-interakce-uspokojení, potvrzení, integrace Dříve zmíněná známá posloupnost prvků PBSP struktury nabízí spoustu užitečných a důležitých

otázek, které lze použít při zhodnocení struktury:

 Kde je nejvíce energie? - Jaký je aktuální tělesný prožitek?

 Jaká akce z toho vychází? - Kam směřuje pohyb?

 Která interakce sedí? - Jak velký protitlak je třeba?

1) Kolik protitlaku bude třeba, když si to vyjádření vyžádá?

2) Je k dispozici dostatek postav v rolích; je zapotřebí dalších jako extenze nebo extenzí?

3) Vyjádřil už klient potřebu interakce?

4) Vypadá využití klientovy svalové síly na uspokojivou interakci?

5) Omezuje klient sám sebe?

6) Je indikované použití zvuku?

 Jsou postavy v rolích pro klienta potvrzující? - Jsou jejich verbální a neverbální projevy povzbuzující?

1) Vyhovuje klientovi tón jejich hlasu?

2) Ukazují, že se jim jeho síla líbí a že si ji užívají?

3) Je tam prostor pro humor, hravost a potěšení?

 Vypadá to, že klient integruje zkušenost v rovině historického dítěte, které takovou zkušenost nemělo?

1) Dává si klient čas na reflexi teď a tehdy?

2) Stará se klient o to, jakým směrem práce povede a převzal za ni zodpovědnost?

3) Dívá se klient na limitující postavy a vstřebává je tak do vizuální paměti?

4) Je nová zkušenost antidotem historických událostí?

(4) Specifické formy limitování Limitování slovy Fyzické limity dokáží pomoci obtížím klientova ega pouze poté, co otestoval terapeutovu autenticitu a vnímal ho jako skutečnou lidskou bytost – odděleně od jeho sociálních a profesionálních rolí. Řečeno symbolikou sféry možností a struktury samotné, důvěra se může manifestovat pouze, když terapeutova implicitní a explicitní limitující kapacita – funkce jeho aktuální síly ega – je prvně zažita a akceptována v samotném vztahu terapeut-klient. Často vídáme klienty poměřovat spolehlivost a autenticitu terapeutů dle jejich verbální a neverbální komunikace. Například klient bude sotva znatelně a často nevědomě zvažovat terapeutovy hodnoty a názory na smysl života. Během takových „předběžných“ rozhovorů postupně vzniká pracovní aliance, protože klient potřebuje nejprve zažít terapeutovu pevnost a receptivitu v rovině přenosu i vztahu. Klient musí nejprve zakoušet skutečnou důvěru a aktuální interpersonální limity s terapeutem, než budou uvěřitelné a přijatelné fyzické limity s postavami v rolích. Pokud k tomu nedojde, limitující struktura se stane prostým měřením fyzických sil, kde zápas postrádá symbolický význam, nezbytný pro terapeutické cíle (Jongsma, 1986).

Aby došlo k žádoucímu účinku vstoupení do role – tedy aby se členové skupiny opravdu stali v klientově struktuře mocnými symbolickými postavami – je nutné je chápat jako extenze terapeutova život-potvrzujícího přístupu a jeho léčivé funkce. Svým velice skutečným způsobem, jde o terapeutovy osobní, spirituální a etické limity, které podporují a drží hranice sféry možností. Podobně, členové skupiny se nemohou stát účinnými symbolickými postavami v rolích, dokud je klient nevnímá jako důvěryhodné, autentické lidské bytosti – stranou jejich rolí členů skupiny. Pouze tehdy je možné interakcím s nimi uvěřit a integrovat jako opravdový symbol bezpečí, blízkosti a přijetí (Mott, 1992, 1996). Lze říci, že reálné limity ve vztazích mezi terapeutem a členy skupiny – etika, hodnoty, zralost – jsou nezbytné předpoklady a předstupně jakýchkoliv symbolických limitů ve struktuře.

Parentifikace

Pozice parentifikovaného dítěte se není snadné vzdát. Klient z ní čerpá sebevědomí, vliv, moc a intimitu. V limitujících strukturách se potom pracuje se sklony starat se o rodiče, prožívat a identifikovat se s jejich potřebami. Připomeňte si příklad uvedený pod titulem „přílišná zodpovědnost a parentifikace“. Ideální limitující rodiče této dívce řeknou: „To není tvoje práce starat se o rodiče.“ Ideální prarodiče si mohou doslova fyzicky vynutit péči o matku a klientce zabránit, aby se o ni starala. Upokojují a chrání matku, zatímco ona pozoruje situaci z bezpečné vzdálenosti. Jestliže opět pocítí impulz se o potřebnou matku starat, drží ji vlastní ideální rodiče, kteří tím limitují tuto archaickou povinnost. Stojící klientka může bojovat vší silou, testujíc ideální rodiče, kteří jí to nedovolí. Existuje další směr, kterým se struktura může ubrat: dívka přistoupí k potřebné matce, obejme ji, zatímco ideální rodiče ji drží za paže, poskytují limitující protitlak a říkají: „Můžeš vyjádřit svou chuť matce pomoci, ale není to tvoje povinnost.“ V tomto bodě klientka někdy obejme matku s ještě větší silou, ale zároveň v sobě může narazit na neočekávanou zuřivost a znechucení nad smutnou a plačtivou matkou. „Běž s tím svým smutkem do háje!“ Vyjadřuje víc motorických impulzů obejmout matku do zápasnického sevření, škrcení, zatímco ideální rodiče pevně drží ruce dozadu. Tak umožňují vyjádřit ambivalentní pocity lásky a odporu. Klientka může dát průchod dlouho potlačované zášti a zároveň jí ideální rodiče znemožňují škrtit potřebný aspekt matky.

Další krok pro tuto klientku je vyzkoušet ideální rodiče, kteří jsou si rovni a jsou mezi sebou silně spojeni. Vidí a cítí otce, který zůstává vitální a autonomní a matku, která se vztahuje k němu jako sexuální partnerka a odděleně od toho laskavě a něžně pečuje o dítě. Klientka energicky potvrdí, že rodiče nemůže rozdělit. Je důležité věnovat pozornost tomu, že když klient neuspěje v rozdělení ideálních rodičů, vyvolá to často rozdílné a smíšené pocity. Objeví se úleva, když konečně opustí rodičovskou potřebnost a začne si hrát jako malá holka. Ale současně je výsledkem i ztráta a zármutek, protože přišla o speciální pozici a cítí se částečně osamocená, nepotřebná, bez místa a smyslu. Je třeba věnovat dost času, aby našla své vlastní místo v takové blízkosti k rodičům, jak si sama přeje, aniž by je fyzicky či emocionálně rozdělila. Nyní může prožívat, že tito rodiče jsou stejně silně vázáni spolu jako partneři, jako jsou spojeni s ní jako dítětem (Sarolea, 1986).

Sexuální zneužívání

Limitující postavy napomáhají klientovi zažít vlastní otevřenost v bezpečných hranicích. Klient sám rozhoduje o momentu a podobě otevřenosti, která není pod ničím nátlakem jako v minulosti. Jestliže klient vnímá silné impulzy dupat, tlačit nebo dát nohy k sobě, je dotázán, zda mu postavy v rolích mohou pomoci přiblížit kolena k sobě. Držení symbolizuje ochranu proti vnějšímu světu. Dítě může prožívat otevřenost a sílu bez nebezpečí zneužití; klient může bezpečně experimentovat, zatímco je spolehlivě chráněn před jakýmkoliv agresorem. Účelem testování postav v rolích, které klienta drží, je také propojení s vlastní sexuální energií, o níž měl dříve fantazie jako o všemohoucí a neodolatelně svůdné. Klientovi to umožní vyrovnat sklony k reflexní otevřenosti, která je výsledkem zneužití a je nyní limitována postavami v rolích.

Kolena se zásadně drží pevně u sebe. Klient testuje ochranné postavy snahou kolena od sebe oddálit a ověřuje si jejich schopnost ochrany a limitů. Klient sám určuje, kde je limit a kdy mají postavy v rolích tlačit proti. Obvykle je zapotřebí dvou postav v rolích, aby udržely kolena a nohy u sebe a dvou extenzí, aby poskytovaly odpor bokům. Intervence musí dobře zapadnout do klientových vstupů během struktury, je dobrá příprava zásadní. Je zapotřebí obezřetnost, aby se klient necítil přemožen silou. Dalším rizikem může být, že se klient – navzdory vysvětlením terapeuta – bude stydět za přání být otevřený a mocný a proto se úplně uzavře.

Jde o stručný a zkrácený popis intervencí. Jejich komplexní povaha vyžaduje rozsáhlé procvičování v rámci intervizí.

(5) Riskantní situace a pasti Poranění klienta nebo akomodátora Vede rychle k regresi klienta nebo jeho kompulzivní starosti o druhého, s upevněním chronických pocitů viny. Klientovým obavám se opět dostává potvrzení ve smyslu, že jeho síla je v základu destruktivní.

Limitování je nedostatečně silné Při prvním fyzickém testování si klient vytvoří závěr, že postavy v rolích nejsou silné natolik, aby ho zastavili, udrželi. Pokud to nezmíní a terapeut si toho nevšimne, tak se klient rozhodne omezit sám sebe. To vede k sebelimitování, šetření ostatních a dojde ke klasickému příkladu negativní rekonstrukce minulosti.

Členové skupiny klienta neudrží

Pokud se tak stane, klient si tím potvrdí svou omnipotenci. Obvykle to doprovází pocity vítězství, které se později (někdy po pár dnech po sessi) přemění v silné pocity viny, opuštěnosti či deprese.

V pozdějších stadiích může přerušená limitující struktura vyústit v těžké, nečekané záchvaty zuřivosti a sebepoškozování. Důvodem zuřivosti je fakt, že klient hledá limity v každodenním životě a zase je nedostal – „dokonce ani v terapii ne!“.

Klient začne ve skupině fyzicky zápasit

Zde si klient začne doslovně měřit síly v přítomnosti, bez ohledu na symbolickou a terapeutickou povahu skupiny. Jde o čisté měření sil, oproštěné od symbolického významu; historické souvislosti a věk zůstávají nejasné. Klient bojuje jako dospělý v přítomnosti. Nekoná se historická rekonstrukce ani prožití interakcí, které dítě tehdy potřebovalo a postrádalo. Proto zážitek s ideálními rodiči nelze integrovat a nemůže být antidotem pro původní historii.

Klient se ocitá příliš rychle uprostřed silných emocíPages:     | 1 | 2 || 4 |


Similar works:

«Theor. Issues in Ergon. Sci. September–October 2004, vol. 5, no. 5, 385–424 Paying attention behind the wheel: a framework for studying the role of attention in driving LANA M. TRICKy*, JAMES T. ENNSz, JESSICA MILLSz and JOHN VAVRIKx yDepartment of Psychology, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada zUniversity of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada xInsurance Corporation of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada Keywords: Driving; attention;...»

«Evolutionary Psychology human-nature.com/ep – 2003. 1: 214-253 —————————————— Original Article The Inner Eye Theory of Laughter: Mindreader Signals Cooperator Value Wonil Edward Jung, Palo Alto, CA 94303, USA. Email: wejung@stanfordalumni.org. Abstract: In this hypothesis paper, I propose a three-component set of jointly necessary and sufficient trigger criteria for all cases of involuntary laughter. The theory incorporates concepts from the theory of mind in...»

«USER GUIDE Minder 5.0 Contents 1. Installing MindArray Minder 1.1 Supported Platforms 1.2 Hardware Requirements 1.3 Windows Software Requirements 1.4 System Security 1.5 SNMP Requirements for Monitored Devices 2 Using MindArray Minder 2.1 Understanding the Status of Health Indicators 2.1.1. Availability Indicators 2.1.2. Performance Health Indicators 2.1.3. Interface and Navigation 2.1.4. Network Health Indicator 2.1.5. Navigation 2.1.6. User Information Area 2.1.7. Viewing Monitor and Health...»

«Mindfulness in Psychodynamic Psychotherapy by Rob Fisher, M.F.T., Certified Hakomi Trainer The single most effective tool in psychodynamic psychotherapy is the use of Mindfulness. Mindfulness involves turning one's attention inside to notice, from a curious and nonjudgmental point of view, the flow of one’s internal experience. While a number of contemporary therapies have embraced mindfulness as a means of calming down emotional activation or reducing stress, it can also be used with...»

«Greenwald, A. G. (1969). The open-mindedness of the counterattitudinal role player. Journal of Experimental Social Psychology, 5, 375-388. JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 5, 375-388 (1969) The Open-Mindedness of the Counterattitudinal Role Playerl ANTHONY G. GREENWALD Ohio State University Subjects first expressed their own position on whether college education should be general (liberal arts) or specialized (career preparatory), then were led to expect that they would write essays...»

«CENTER DEFENSE TECHNICRL INFORMRTION Technical Report 975 Selection of Personnel for Stressful Occupations: The Potential Utility of Psychophysiological Measures DTIC as Selection Tools S ELECTE C MAY 2 6 1993 Ronald J. Heslegrave The Wellesley Hospital and the University of Toronto Caran Colvin San Francisco State University March 1993 93-11746 United States Army Research Institute Behavioral and Social Sciences for the SI Approved for public release; distribution is unlimited. form.Ippro,)c...»

«ICAME Journal, Volume 38, 2014, DOI: 10.2478/icame-2014-0006 Linking learner corpus and experimental data in studying second language learners’ knowledge of verb-argument constructions* Ute Römer,1 Audrey Roberson,1 Matthew B. O’Donnell2 and Nick C. Ellis3 Georgia State University, 2University of Pennsylvania, University of Michigan Abstract This paper combines data from learner corpora and psycholinguistic experiments in an attempt to find out what advanced learners of English (first...»

«26 Ways Dentistry Can Change Your Life Dental Circle of Excellence Welcome to: “26 Ways That Dentistry Can Change Your Life!” A collection of news about your Love Life, Career, Heart Disease, Kids’ Grades, Cancer and more. 1. Can a new smile make you appear more successful and intelligent? Previous consumer studies have proved that a beautiful smile will make you more attractive. But according to research conducted by Beall Research & Training of Chicago, a new smile will make you appear...»

«David Keen Object Oriented Programming Mock Objects and test driven design (TDD) The text of this essay is my own, except where explicitly indicated. I give my permission for this essay to be submitted to the JISC Plagiarism Detection Service. Test every work of intellect or faith And everything that your own hands have wrought  William Butler Yeats Mock Objects are a relatively new tool in the object oriented programmer's toolkit. Developed by Tim Mackinnon, Steve Freeman, and Philip Craig...»

«Why God Cannot Think: Kant, Omnipresence, & Consciousness Matt McCormick Abstract: It has been argued that God is omnipresent, that is, present in all places and in all times. Omnipresence is also implied by God's knowledge, power, and perfection. A Kantian argument shows that in order to be self-aware, apply concepts, and form judgments, in short, to have a mind, there must be objects that are external to a being that it can become aware of and grasp itself in relationship to. There can be no...»

«Work an Internship. Make a Movie. Launch Your Career!THE CREATIVE MIND GROUP Cannes • Toronto • Sundance • Berlin • Hollywood 7095 Hollywood Blvd, Suite 571 • Hollywood, CA 90028 www.thecreativemindgroup.com WHO WE ARE Our mission at The Creative Mind Group is to find the next generation of talented Film & TV professionals and usher them into the entertainment industry by providing international film programs at the worlds most prestigious film festivals and markets. At each festival...»

«SAFETY MANUAL University of Miami Department of Psychology MRI Facility (10/15/2013) TABLE OF CONTENTS I. Contact Information for Safety Personnel.. 2 II. Description and Diagram of the MRI facility. 3 III. General safety considerations for MRI scanning. 5 A. General safety procedures in the MRI facility. 5 B. MRI-specific risks.. 6 • Static magnetic fields.. 6 • Switching magnetic field gradients – Peripheral nerve stimulation. 7 • Acoustic noise.. 8 • Tissue heating.. 9 •...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.