WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«911.2:631(497.11) ∗ Марина Тодоровић, Радмила Милетић КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У ВАЉЕВСКИМ ...»

-- [ Page 4 ] --

У погледу инфраструктурне опремљености насеља, проблеми развоја ових насеља тичу су неадекватно решених питања комуналне инфраструктуре (посебно одвођења отпадних вода, депоновања отпада, недостатка телефонских прикључака), слабо развијене мрежа локалних путева, што уз низак квалитет регионалне саобраћајнице утиче на смањени обим и 108 M. Тодоровић, Р. Милетић GIJC SASA интензитет веза између насеља, као и на везе са ширим окружењем (превасходно су оријентисани ка општинском центру).

Што се тиче изграђености привредних и других објеката у овим сеоским насељима, могу се издвојити: објекти за потребе пољопривредне производње и дистрибуције пољопривредних производа (земљорадничка задруга у Петници и ветеринарски пункт, док откупна станица не ради), два предузећа у Петници (из домена текстилне индустрије и флаширања воде), неколико продавница мешовите робе и угоститељских објеката (углавном сезонског карактера) уз врло низак степен развијености занатских услуга, а од објеката јавних служби: четвороразредна основна школа, Црква Успења Богородице, седиште месне канцеларије за насеља Бујачић и Петница, објекти Спортско-рекреативног центра и истраживачка станица „Петница”. Дакле, према нивоу опремљености објектима јавних служби и мањих услужно-производних капацитети издваја се насеље Петница као микроразвојни центар са специфичном функцијом утемељеној на развоју афирмисане научно-истраживачке станице.

Близина општинског и регионалног центра Ваљева, уједно примарног центра рада, утицала је на стални пораст категорије дневних миграната и истовремено, на промене у унутрашњој, просторној структури насеља.

Тако се у свакодневној организацији живота у овим селима преплиће утицај урбано-руралног окружења. Према Максим-Мићић (2005) „у рубној зони Ваљева може се уочити јасна диференцијација величине и организације парцела према основним активностима и изворима прихода домаћинстава...уз често функционално и предеоно потпуно неприхватљив начин изградње, како стамбених тако и различитих зграда услужних делатности мале привреде и сл.” Непланска изградња, неприлагођеност постојећим физичким структурама, нерационалност у коришћењу земљишта (велики стамбени објекти, заузимање пољопривредног земљишта због грађевинских објеката и сл), погоршање ионако недовољног нивоа инфраструктурне опремљености села, одсуство мера заштите окружења чести су проблеми присутни у овим срединама.

Решавање наведених проблема презентовано је у ППО Ваљево (2006) кроз диференцијацију зона за изградњу од зона с различитим степеном и режимима заштите и резервисања простора (природних ресурса – изворишта воде, пољопривредног земљишта и шума, природног и културног наслеђа, постојећих и планираних инфраструктурних коридора и туристичких простора) у којима се утврђује рестриктивни приступ изградњи.

O COLLECTION OF PAPERS N 56 (2007) Коришћење земљишта... 109 Интегралан развој проучаваних села као вишефункционалних простора мора бити сагласан њиховом локационом развојном потенцијалу, могућностима за превазилажења испољених проблема и ограничења развоја, потребама заштите ресурса (пољопривредног и шумског земљишта, пећине, геотермалних извора, и др.) и одрживог развоја активности које неће угрозити капацитет простора. С аспекта коришћења

пољопривредног земљишта то подразумева низ мера као на пример6:

− корекција постојећих односа у начину коришћења пољопривредних површина пошумљавањем земљишта најнижег производноекономског потенцијале (VII и VIII катастарске класе) или затравњивањем, рекултивацијом пашњака, подизањем воћних засада уз неопходно преузимање мера за санирање ерозије у шљивицима;

− побољшање аграрне структуре стимулисањем процеса концентрације потенцијала (земљишта, стоке, техничких средстава у виталним сеоским домаћинствима), − техничко-технолошко и организационо унапређење пољопривреде подизањем нивоа техничке опремљености земљишта и људског рада, набавком нових машина и прикључака, строго контролисаном применом минералних ђубрива и других хемијских средстава, применом квалитетног садног и сетвеног материјала, побољшањем расног састава стоке и бројне друге мере.

Литература

Васовић М. (2003): Подрињско-ваљевске планине, Агенција Ваљевац, Ваљевска гимназија, Петница – истраживачка станица, Ваљево, стр. 1-512.

Војковић Г. (1990): Становништво општине Голубац, Зборник радова књ.

42, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Београд, стр. 115-152.

Група аутора (2001): Географска енциклопедији насеља Србије I (ур. проф.

др С. Стаменковић), Географски факултет, „Агена”, „Стручна књига”, Београд, стр. 282, 291, 294-295.

6 Детаљна презентација циљева, стратешких задатака и мера за унапређење коришћења и заштите пољопривредног земљишта садржане су у Регионалном просторном плану подручја колубарског округа погођеног земљотресом (Сл. гл.

РС, 70/2002.) и ППО општине Ваљево – предлог плана (ИАУС, 2006).

110 M. Тодоровић, Р. Милетић GIJC SASA Грчић М. (1990): Анализа просторне организације индустрије региона Београд, Економски институт, Београд, стр. 1-237.

Максин-Мичић М. (2005): Рубна зона града у просторном плану општине, у: Одрживи град и његово окружење, Посебно издање 48, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, стр. 43-54.

Милетић Р, Војковић Г, Миљановић Д. (2000): Трансформације у геопростору под утицајем развоја регионалних центара у Подунављу, Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXI бр. 2; Београд, стр.

43-52.

Радовановић М. (1989): Општина Велико Градиште – прилог синтези резултата тимског научноистраживачког рада, Зборник радова радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ књ. 41, Београд, стр. 315Танасијевић Ђ, Павичевић Н, Антоновић Г, Филиповић Ђ, Алексић Ж, Спасојевић М. (1966): Педолошки покривач Западне и Северозападне Србије, Институт за проучавање земљишта, Београд, стр.1-270.

Топаловић М. (1996): Типови и бонитети земљишта у: Микрорегион Ражана - Географска студија, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије, Београд.

Шеварлић М. (2000): Регионални аспекти прехрамбене сигурности у Србији, у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет, Ниш, стр. 315-324.

РЗС, (2002): Упоредни преглед броја становника, књ. 9, Београд.

ИАУС, (2006): Просторни план општине Ваљево-предлог, Београд.

ИАУС, ЈУГИНУС, (1999): РПП Колубарског округа погођеног земљотресом, Aналитичко документационa основa, Београд.

Службени гласник, (2002): Регионални просторни план подручја колубарског округа погођеног земљотресом, бр. 70, Београд.

O COLLECTION OF PAPERS N 56 (2007) Коришћење земљишта... 111 Marina Todorovic, Radmila Miletic

–  –  –

Natural characteristics have resulted from the location of the rural settlements of Bujacic, Klinci and Petnica in the contact zone of the plain Kolubara and of Valjevo Podgorina. From the territorial- administrative aspect, the rural settlements of Bujacic, Klinci and Petnica belong to the municipality of Valjevo, including the area of 1259 ha with 1240 inhabitants from the 2002 Census. The closeness of the municipal and regional center of Valjevo, which is also the primary center of labor, influenced the permanent increase of daily migrant category and at the same time the changes in the internal, spatial structure of the settlement. Thus, the influence of the urban- rural encirclement interlaces in these villages in regular life organization.

The present relation of agricultural land utilization among orchards, farming cultures, meadows and pastures mainly equalized in relation to the ecological and demographic characteristics. The valuation of land as a potential for agricultural production shows that the area of the villages of Bujacic, Petnica and Klinci belongs to the average plain- hilly one in Serbia and the existing manner of agricultural land utilization provides nutritive safety for the population.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||


 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.